Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman v.o.f.

Gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.

Artikel 2: Toelating en selectie
De Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt o.m. als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld.
Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.
Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. De vakantie- en feestdagen zijn vermeld op het vakantierooster

Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs van de cursus staat in de brochure of kostenkaart vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Onze diensten zijn (op dit moment) vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar Arnhem en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.
Het cursusgeld kan worden voldaan ineens of in tien maandelijkse termijnen. Deze laatste betalingsmogelijkheid geldt niet voor de korte cursussen.
Wanneer gekozen is voor een betaling ineens, dient het gehele bedrag uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman ontvangen te zijn. Bij betaling van het cursusgeld ineens verkrijgt de cursist een korting zoals is vermeld op de kostenkaart. Deze korting geldt alleen voor de opleidingen en lange cursussen.
Bij betaling in tien maandelijkse termijnen dient de eerste termijnbetaling door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman voor aanvangsdatum van de cursus ontvangen te zijn. De volgende termijnbetalingen dienen voor of uiterlijk op de eerste van de maand door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman ontvangen te zijn.

Artikel 5: Annulering
Bij een annulering voor aanvang van een cursus worden geen kosten in rekening gebracht indien de cursist voor 1 augustus voorafgaande aan het cursusjaar per aangetekende brief heeft geannuleerd. Cursisten hebben na inschrijving een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen na dagtekening.
Bij annulering tijdens de cursus bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld behoudens indien voldaan is aan hetgeen in lid 3 van dit artikel is gesteld. 
Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met ingang van de datum van overlijden beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting. Indien het lesgeld al voor het gehele cursusjaar was voldaan, zal de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman aan de erfgenamen het lesgeld over de periode vanaf de overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke einddatum van de cursus restitueren. 


Artikel 6: Boekengeld
Voor de cursussen coupeuse-opleiding, patroontekenen en patroontekenen en naaitechniek voor gevorderden is de cursist verplicht de bij het cursusjaar behorende boeken, die zijn samengesteld door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman, bij de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman aan te schaffen.
De cursisten van de in lid 1 genoemde cursussen krijgen de verplichte boeken uitgereikt tijdens de eerste cursusdag.De prijzen van deze verplichte boeken staan vermeld op de kostenkaart.
Het boekengeld dient voor 1 december van het cursusjaar door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman ontvangen te zijn.

Artikel 7: (Her)Examen
De cursist van de coupeuse-opleiding, patroontekenen en patroontekenen/ naaitechniek voor gevorderden heeft recht op het door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman jaarlijks af te nemen examen indien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld in lid 2.
Om deel te kunnen nemen aan het examen dient de cursist bij de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman te zijn ingeschreven en het examengeld voor 1 juni van het cursusjaar door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman ontvangen te zijn.
De hoogte van het examengeld staat vermeld op de kostenkaart.
De cursist heeft recht op een herexamen indien de cursist voldoet aan de daarvoor bepaalde examennormen. Deze examennormen worden bij aanvang van de cursus middels een formulier aan de cursisten bekend gemaakt.

Artikel 8: Cursusboeken en cursusmateriaal
De Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusboeken en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om fouten hierin te voorkomen.
De Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.).
De intellectuele eigendomsrechten op de door de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman uitgegeven cursusboeken blijven te allen tijde bij de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman.
Gebruik van de cursusboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden.
Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen hel kader van de cursus.

Artikel 9: Overmacht
De Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen.
Ingeval van ziekte van een docent zal de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman zich inspannen de betreffende docent te vervangen. Indien na verloop van een week geen vervanging gevonden is, wordt het lesgeld voor de overige lessen, die zullen uitvallen, gerestitueerd.
Met het vermelde in lid 2 wordt de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege de cursist geen recht heeft op verdere schadevergoeding.
De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

Artikel 10: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld, boekengeld en/of examengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 2,50 administratiekosten.
Indien het onder lid 1 vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman, dan is de cursist in gebreke en zal de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.
Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.
Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Medewerkers van de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten.
De Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Ontbinding
Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13: Brochures e.d.
Aan de van de Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 15:  Klachten
Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van de situatie waar de klacht betrekking op heeft en eventueel uw voorstel om tot een oplossing te komen. De modevakopleiding zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal de modevakopleiding contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Als er voor onderzoek van de klacht meer tijd nodig is, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld. Mochten modevakopleiding en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Hijink advocaten, Onderlangs 1 te Arnhem. De uitspraak van Hijink advocaten is bindend voor partijen. Klachten worden geregistreerd bij de modevakopleiding en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. Correspondentie over een klacht wordt door de modevakopleiding zeven jaar bewaard.

Artikel 16:  Vertrouwelijkheid
Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie of van informatie waarvan de vertrouwelijkheid naar alle redelijkheid begrepen dient te worden. De verplichting tot geheimhouding geldt tevens voor de tijdens een cursus verstrekte mondelinge vertrouwelijke informatie. Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman mag foto’s die eventueel gemaakt worden tijdens de lessen plaatsen op de website www.modevakopleiding.nl en op de facebookpagina, tenzij de cursist van tevoren aangegeven heeft hier bezwaar tegen te hebben.

Artikel 17:  Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat
Modevakopleiding Hermsen, Janssen & Schuurman behoudt zich het recht voor om indien er minder dan 5 studenten zich aanmelden voor een cursus, deze uit te stellen of te annuleren. De ingeschreven studenten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal per ommegaande worden geretourneerd.